استرداد بلیت

شرایط ابطال و استرداد بلیطهای داخلی به شرح زیر اعلام می گردد :

 

1- کلاس  K :  تا سه روز قبل از پرواز قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 40% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 70% قابل استرداد است .


2- کلاس  M :  تا سه روز قبل از پرواز ساعت 12 ظهر با کسر 30% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد  و پس از آن با کسر 60% قابل استرداد است .


3- کلاس  H :  تا یک روز قبل از پرواز قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 20% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 50% قابل استرداد است .