توانمندی ها

مأموریت خودكفایی در بخش‌هاي مختلف عملياتي، بازرگاني، مهندسي و پشتيباني صنعت هواپيمايي

هواپيمايي كاسپين از بدو تأسيس مأموريت دستيابي به خودكفايي در بخش هاي مختلف عمليات، بازرگاني، مهندسي و پشتيباني در صنعت هواپيمايي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده و امروزه تمامي فرآيند ارائه به خدمات پروازي را با تكيه به سرمايه انساني متخصص و توانمند و امكانات در اختيار تأمين مي نمايد.