خدمات فرودگاهی

خدمات فرودگاهی

کلیه امور مربوط به شرکت های هواپیمایی در فرودگاه های جهان توسط واحد خدمات فرودگاهی صورت می گیرد.

خدمات فرودگاهی مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با هم بوده و حلقه اتصال بین کلیه قسمت ها و واحدهای شرکت در اجرای انجام عملیات پرواز در محیط درون سازمانی و همچنین حلقه ارتباطی شرکت با فرودگاه های کشور و ارگان ها و نهادی مستقر در آن است.

 

در محیط درون سازمانی پس ازدر یافت بلیت توسط مسافر از آژانس های سطح شهر یا از طریق اینترنت،اولین برخورد و مواجهه مسافر با خدمات و سرویس های شرکت های هواپیمایی در خدمات فرودگاهی به وقوع می پیوندد.

 

 

فعالیت هایی که در واحد خدمات فرودگاهی شرکت های هواپیمایی انجام می گیرد متشکل از واحدهای زیادی در انجام عملیات پرواز است که مهمترین آنها در ارتباط با مسافرین و هواپیما است انجام امور زیر است:

  1. خدمات مسافر
  2. خدمات رمپ
  3. لود کنترل