چشم‌انداز 1397

  • بهبود مستمر رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان

 

 

  • منابع انسانی مجرب، آموزش دیده، خلاق، مبتکر و ماهر

  • استقلال کامل در نگهداری و تعمیرات ناوگان.

  • برنامههای آموزش و توسعه عملیات در راستای ایجاد ظرفیت و قابلیت مناسب جهت بهرهبرداری همزمان از هواپیماهای مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری.

  • مهندسی و تعمیرات با کیفیت و مناسب، انجام پروازهای بهموقع و ایمن و ارائه خدمات مطلوب با رعایت استانداردها و معیارهای بینالمللی.

  • ایجاد باشگاه مشتریان (ارائه خدمات از منزل تا منزل / هتلداری و گردشگری)