• کیترینگ مجهز جهت ارائه خدمات پذيرايي طول پرواز به مسافرين استاندارد و با كيفيت برتر شامل انواع غذاهاي گرم و سرد و ارائه خدمات به ساير شركت هاي هواپيمايي علاوه بر پوشش كامل نيازهاي شركت كاسپين.  استفاده از مواد اوليه مرغوب، كادر پرسنل آموزش ديده و ماهر، تجهيزات كامل، بازرسي هاي مستمر كيفيت و ايمني و . . .  سبب شده است تا خدمات كيترينگ هواپيمايي كاسپين از ديدگاه مسافرين همواره در زمره مزيت هاي رقابتي شركت محسوب شود.