بازگشت

آئين نامه اجرايی گواهينامه های متخصصان فني هواپيمايی اجرايی شد

موضوع:

مديركل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري از تصويب آئين نامه اجرايي موسسه های مربوط به تعليم و تربيت گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايی خبرداد و گفت: مصوبه مذكور در سال گذشته تصويب و در اسفندماه ۹۲ از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد

 
به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین به نقل از سازمان هواپيمايی كشوري، محمدسعيد شرفي اظهارداشت: در راستاي اجراي تكليف قانوني مندرج در ماده ۲۲ قانون هواپيمايي كشوری مصوب ۱۳۲۸ به منظور به روز رساني قوانين و مقررات و رفع خلاءهای موجود آئين نامه اجرايی گواهينامه هاي متخصصان فنی هواپيمايی و موسسه های مربوط به تعليم و تربيت متخصصان فنی هواپيمايی توسط سازمان هواپيمايی كشوری تدوين و پس از سير مراحل استصوابی در تاريخ ۲۳/۱۱/۹۲ توسط هيات وزيران تصويب شد.
وي افزود: براساس آئين نامه اجرايی«گواهينامه هايی متخصصان فني هواپيمايی و موسسه های مربوط به تعليم و تربيت متخصصان فني هواپيمايی» سازمان هواپيمايی كشوری تنها مرجع صدور، لغو، تمديد، اعتبار، ايجاد و رفع محدوديت تعليق و رفع تعليق گواهينامه های متخصصان فني هواپيمايی (غيرنظامي) است.
مديركل دفتر حقوقی و امور بين الملل سازمان هواپيمايی كشوری گفت: با ابلاغ اين آئين نامه شرايط اخذ و صدور گواهينامه های متخصصان فنی هواپيمايی از جمله گروه پروازی كاركنان تعمير و نگهداري، مراقبت پرواز، ديسپچر و ساير متخصصانی كه لزوم اعطای گواهينامه به ايشان توسط سازمان هواپيمايی كشوری تعيين مي شود، اعلام شد.

 بازگشت