بازگشت آزاد سازی نرخ بلیت

هواپیمایی کاسپین هیچ گونه تغییر یا تعدیلی در خصوص نرخ بلیت مسیرهای داخلی وخارجی خود اعمال ننموده است.

موضوع: اطلاعیه

از آخرین تغییرات اعمال شده در خصوص نرخ بلیت پروازهای داخلی وخارجی هواپیمای کاسپین به سایت شرکت مراجعه و یا بادفاتر فروش تماس حاصل نمایند.


اطلاعیه

 

بازگشت به مصوبه نرخ بلیت ازطرف سازمان هواپیمایی کشوری به شماره نامه 45111 در تاریخ 07/09/1394،  به اطلاع مسافران محترم می رساند هواپیمایی کاسپین در حال حاضر هیچ گونه تغییر یا تعدیلی در خصوص نرخ بلیت مسیرهای داخلی وخارجی خود اعمال ننموده است.

مسافران محترم می توانند در صورت نیاز به اطلاع از آخرین تغییرات اعمال شده در خصوص نرخ بلیت پروازهای داخلی وخارجی هواپیمای کاسپین به سایت شرکت مراجعه و یا بادفاتر فروش تماس حاصل نمایند.

سایت شرکت : Caspian.aero

دفاتر فروش :   134- 48063133 – 021

    

بازگشت