سازمان هواپیمایی کشور 

کانون بیماران هموفیلی ایران

سازمان گردشگری

ساعت کشورها

سازمان هواشناسی کشور

شبکه اجتماعی کلوب