بازگشت تخفیف ویژه بلیت

خدمات فروش بلیت به کارکنان محترم ارتش و خانواده آنها با تخفیف ویژه

موضوع: اخبار داخلی شرکت

برابر توافقات بنیاد تعاون ارتش و هواپیمایی کاسپین مقرر شده جهت فروش بلیت هواپیما در مسیر های داخلی وخارجی به کارکنان محترم ارتش و خانواده آنها تخفیف ویژه داده شود.


بنا به گزارش روابط عمومی: برابر توافقات بنیاد تعاون ارتش و هواپیمایی کاسپین مقرر شده جهت فروش بلیت هواپیما در مسیر های داخلی وخارجی به کارکنان محترم ارتش و خانواده آنها تخفیف ویژه داده شود.

علاقه مندان می توانند جهت بهره مندی از این تخفیفات از طریق سایت خدمات بنیاد تعاون ارتش به آدرس:  http://khadamat.betaja.ir اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت تسهیلات معاونت خدمات بنیاد تعاون ارتش مراجعه گردد.

بازگشت