تماس با دفتر مرکزی

 

تلفن: 5-44535052

نمابر: 44561112

معاونت بازرگانی: 48063169

دفتر فروش: 333-134-48063133

روابط عمومی: 338-48063138

دفاتر فروش شرکت هواپیمائی کاسپین

 

دفاتر فروش

تلفن

نمابر

دفتر مرکزی فروش

44514701-3

44535050

دفتر فروش فرودگاه مهرآباد

66017991

44690529

دفتر فروش فرودگاه امام خمینی (ره)

۵۵۶۷۸۰۸۶

55678191